Chcę wyłączyć wskazówki

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowego „SPECJAŁ” Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, NIP: 5170199121, REGON 180188892, KRS: 0000270383 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego adres do korespondencji ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów;
Przy składaniu zamówienia oraz zakładaniu konta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta w e-sklepie. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Klientów.
Sprzedający zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182), wyłącznie dla celów określonych w pkt. 3 powyżej.
W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

0
Koszyk jest pusty