cezal24.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego PPHU „SPECJAŁ” Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, NIP: 5170199121, REGON 180188892, KRS: 0000270383 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego adres do korespondencji ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów;


Wprowadzenie                       

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowego „SPECJAŁ” Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, NIP: 5170199121, REGON 180188892, KRS: 000027038 , (dalej SPECJAŁ) przykłada dużą wagę do Twojej prywatności. Czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. SPECJAŁ przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.


Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których SPECJAŁ jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których SPECJAŁ przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. SPECJAŁ realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane SPECJAŁ jako administratora danych osobowych:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Specjał Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( kod: 00-175) ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok 5, adres do doręczeń: Rzeszów (kod 35-322) Ul. Ciepłownicza 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270383, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 115 050 000 złotych, będącą płatnikiem VAT – nr identyfikacyjny (NIP): 5170199121.

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza SPECJAŁ?

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których SPECJAŁ przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez SPECJAŁ lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. zakup produktów)

Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe SPECJAŁ lub korzystające z usług świadczonych przez SPECJAŁ drogą elektroniczną, które nazywamy dalej łącznie „Serwisami”, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów SPECJAŁ. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:


 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania (np. http://whynottravel.pl/on-line/strefa-klienta)
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania zakupów internetowych poprzez strony internetowe
 • monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:


 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja “zapamiętaj mnie”);
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

SPECJAŁ korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów SPECJAŁ;
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościom;
 • płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);


 • Gemius (więcej informacji na stronie: www.gemius.pl);
 • Ataxo (więcej informacji na stronie: www.ataxo.pl);
 • Comscore (więcej informacji na stronie: www.comscore.)
 • Quartic (więcej informacji na stronie: www.quartic.pl)
 • Livechat (więcej informacji na stronie: www.livechatinc.com)
 • Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)
 • DotPay (więcej informacji na stronie: www.dotpay.pl)

Jednocześnie informujemy również, iż niektóre elementy serwisów SPECJAŁ obsługują zewnętrzni reklamodawcy umieszczający reklamy behawioralne na stronach WWW SPECJAŁ. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez SPECJAŁ lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania

i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować

o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając

z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.


Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisów SPECJAŁ możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:

– dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane reklamy, lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;

– dane osobowe osób, które korzystają z naszych zakupowych serwisów internetowych i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy;

– niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Poza danymi, o których była mowa w poprzedniej powyżej   Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez SPECJAŁ lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. internetowych serwisów zakupowych), od osób fizycznych, które kontaktują się z SPECJAŁ w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów SPECJAŁ, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z SPECJAŁ, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres e-mail oraz numer telefonu/ faksu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.


Podstawy prawne przetwarzania

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do SPECJAŁ lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

Przetwarzanie danych osobowych klientów SPECJAŁ i potencjalnych klientów

SPECJAŁ przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się SPECJAŁ. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail adres zamieszkania. Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli z SPECJAŁ umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych.


Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

– usprawiedliwionym interesie SPECJAŁ jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)

– zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)

– wykonania zawartej umowy

– obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

– usprawiedliwionym interesie SPECJAŁ jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych)

– zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)


Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez SPECJAŁ. W obowiązujących w SPECJAŁ politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy SPECJAŁ przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy SPECJAŁ przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy SPECJAŁ przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych Użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, zachowamy Dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów

w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a SPECJAŁ ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu SPECJAŁ powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które SPECJAŁ przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

– ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy)

– podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz SPECJAŁ

– podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz SPECJAŁ

– pozostali podwykonawcy SPECJAŁ, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta SPECJAŁ, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy

– Kancelarie prawne ( z tym zastrzeżeniem, że dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu)

– audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi

– organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej,

(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

W przypadku danych osobowych podlegających przepisom UE należy zauważyć, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Podjęliśmy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych poza teren EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne posiadają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a SPECJAŁ jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dane.osobowe@specjal.com.pl Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: dane.osobowe@specjal.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres SPECJAŁ.

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza SPECJAŁ można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mail: dane.osobowe@specjal.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres SPECJAŁ,

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres dane.osobowe@specjal.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres SPECJAŁ

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres dane.osobowe@specjal.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres SPECJAŁ.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez SPECJAŁ albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez SPECJAŁ. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć wyrażamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres  dane.osobowe@specjal.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres SPECJAŁ Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza SPECJAŁ, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie SPECJAŁ, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

PPHU Specjał sp. z o.o. 00-175 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 80/5,

adres do doręczeń ul. Ciepłownicza 8;

35-322 Rzeszów

Email: dane.osobowe@specjal.com.pl

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

SPECJAŁ zapewnia iż dokonuje regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli SPECJAŁ będzie związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Zacznij zakupy

87
  87
  Twój koszyk
  Rotor rehabilitacyjny - składany AR 019
  2 X 91.80 = 183.60
  KOREKTOR POSTAWY (GORSET) TYP 651
  2 X 54.00 = 108.00
  AM 0052 Kołnierz SCHANTZA
  2 X 23.76 = 47.52
  Poduszka elektryczna TM-PE Comfort
  Poduszka elektryczna TM-PE Comfort
  3 X 70.20 = 210.60
  BASEN DO MYCIA GŁOWY AR-099
  2 X 87.75 = 175.50
  Inhalator TM-NEB PRO
  Inhalator TM-NEB PRO
  2 X 103.00 = 206.00
  Krzesło toaletowe tapicerowane Armedical
  1 X 354.00 = 354.00
  KRZESŁO PRYSZNICOWE ALUM.RF-810
  2 X 154.22 = 308.44
  depan_inhalator_tlokowy_d001
  Inhalator tłokowy DEPAN 001
  3 X 75.60 = 226.80
  KRZESŁO TOALETOWE Z KÓŁKAMI AT01003
  1 X 221.00 = 221.00
  Pulsoksymetr napalcowy OXY 300
  Pulsoksymetr napalcowy OXY 300
  1 X 132.00 = 132.00
  KRZESŁO PRYSZNICOWE UCHYLNE
  2 X 185.00 = 370.00
  ŁAWECZKA NA WANNĘ RF-853
  2 X 89.42 = 178.84
  KRZESŁO TOALETOWE SKŁADANE AR-101
  2 X 170.00 = 340.00
  Krzesło prysznicowe z oparciem AR-203
  1 X 114.48 = 114.48
  ŁAWECZKA NA WANNĘ RF-858
  2 X 167.18 = 334.36
  KRZESŁO PRYSZNICOWE B/OPARCIA ALUM
  2 X 92.01 = 184.02
  Wlewnik urologiczny 1,2l
  1 X 23.94 = 23.94
  Wlewnik gumowy, Sanity Standard 2 L
  1 X 27.00 = 27.00
  Wlewnik gumowy Sanity 1,2 L
  2 X 22.68 = 45.36
  Zestaw do lewatywy 1x użytku 1,75L
  1 X 2.30 = 2.30
  LAMPA PODCZERWIEŃ MEDISANA 300W
  1 X 291.60 = 291.60
  Lampa solana mała 1-2kg
  1 X 43.69 = 43.69
  Lampa solna duża 6-8kg
  1 X 70.00 = 70.00
  OKULARY DO LAMPY SOLUX
  1 X 15.38 = 15.38
  ŻARÓWKA DO LAMPY SOLUX 150W
  1 X 74.99 = 74.99
  Okład zimno-ciepły 31cm x 17cm ANTAR
  1 X 36.43 = 36.43
  Okład zimno-ciepły TheraPearl
  1 X 41.60 = 41.60
  LAMPA SOLUX 100W PODCZERWIEŃ
  1 X 115.76 = 115.76
  LAMPA DO FOTOTERAPI MEDISANA LSC
  1 X 369.00 = 369.00
  ŻEL DO CEWNIKOWANIA 6ML
  2 X 7.00 = 14.00
  KACZKA SANITARNA MĘSKA
  1 X 9.99 = 9.99
  NACZYNIE NA MOCZ TULIPAN PLASTIK
  1 X 8.90 = 8.90
  BASEN SANITARNY
  1 X 10.81 = 10.81
  BASEN J*UŻ./ PŁASKI JB20
  1 X 0.90 = 0.90
  KACZKA SANITARNA DAMSKA
  1 X 8.61 = 8.61
  WIESZAK DO WORKA NA MOCZ
  1 X 1.08 = 1.08
  POJEMNIK DO ZBIÓRKI MOCZU 2000 ML
  1 X 1.20 = 1.20
  KACZKA J*UŻ.
  1 X 1.24 = 1.24
  Cewnik do odsysania 14 CH
  1 X 0.42 = 0.42
  Cewnik do odsysania 10 CH
  1 X 0.50 = 0.50
  BALKONIK Z PRZEDNIMI KOŁAMI RF 100
  1 X 132.00 = 132.00
  Piłka rehabilitacyjna ABS-85 ARMEDICAL
  1 X 67.39 = 67.39